top of page

REGULAMIN

WITAMY W HARMONICDIET.

NASZA WSPÓŁPRACA OPIERA SIĘ NA PRZEJRZYSTYCH ZASADACH.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Pomysłodawcą oraz właścicielem Serwisu www.harmonicdiet.pl jest Eliza Gosławska zwana w dalszej części regulaminu Właścicielem.

 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis Poradni dietetycznej www.harmonicdiet.pl

 3. Definicje:

 • Administrator – firma HarmonicDiet Eliza Gosławska NIP 8522509741, REGON: 362396670 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Potulickiej 21a/3, 70-234 reprezentowana przez Elizę Gosławską, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Poradni dietetycznej poprzez udostępnianie Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie i zarządza ich treścią oraz umożliwia zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych w prezentowanej Poradni dietetycznej.

 

 • Serwis poradni dietetycznej (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.harmonicdiet.pl, umożliwiający zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych w prezentowanej Poradni dietetycznej, a także służący do wyszukania materiałów publikowanych w Serwisie.

 

 • Dietetyk –  Eliza Gosławska reprezentująca firmę HarmonicDiet, prowadząca Poradnię Dietetyczną.

 

 • Poradnia dietetyczna (Poradnia) – poradnia dietetyczna dostępna online pod adresem www.harmonicdiet.pl.

 

 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Poradni dietetycznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

 

 • Formularz kontaktowy – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Użytkownikowi wiadomości do Dietetyka. 

 

 • Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz „Umów wizytę” umożliwiający Użytkownikowi umówienie się na konsultację online do Poradni dietetycznej.

 • Pakiet usług – zbiór usług w ramach pakietu: Harmonic Basic, Harmonic Plus lub Harmonic Premium przygotowywany przez Dietetyka w oparciu o informacje dostarczone przez Użytkownika w formularzu, zawierający indywidualny jadłospis, zalecenia żywieniowe, plan suplementacji i inne usługi świadczone przez Poradnię dietetyczną zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem usług.

 

 • Formularz zdrowotno-żywieniowy – formularz, który wypełnia Użytkownik, zawierający: dane osobowe, opis stanu zdrowia, historię chorób, informacje o dolegliwościach, o przyjmowanych lekach i suplementach, o aktywności fizycznej i nawykach żywieniowych.

 

 • „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Dietetyk, zgodnie z właściwymi uprawnieniami, udziela porad i informacji dietetycznych w ramach oferowanych konsultacji. Wszelkie działania Dietetyka są podejmowane z pełnym poszanowaniem obowiązujących standardów, praw pacjenta oraz zasad etyki i poufności.

 2. Poradnia dietetyczna oferuje następujące usługi: konsultacje dietetyczne online, skupiające się na dietetyce klinicznej oraz edukacji zdrowotnej.

 3. Należy podkreślić, że konsultacje przeprowadzane przez Poradnię dietetyczną mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

 4. Użytkownik powinien mieć świadomość, że usługi oferowane przez Poradnię dietetyczną nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych rezultatów ze względu na kompleksowość i różnorodność czynników wpływających na efekty wdrożenia zaleceń dietetycznych. Użytkownik akceptuje, że udzielane przez Dietetyka konsultacje opierają się na indywidualnej interpretacji stanu pacjenta, wyników badań oraz profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu personelu Poradni dietetycznej. Z założeniem, że pacjent udzielił pełnych i prawdziwych informacji podczas wywiadu.

 5. Poradnia dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania zaleceń dietetycznych, instrukcji czy suplementacji, które nie są zgodne z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka. Dodatkowo, Użytkownik rozumie, że niestosowanie się do zaleceń lub ich selektywne stosowanie, a także ukrywanie informacji lub przekazywanie fałszywych danych, może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia lub nawet stanowić zagrożenie dla życia.

 6. Poradnia dietetyczna nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowe konsultacje lub usługi wynikające z braku pełnych informacji od Użytkownika, niepełnego opisu sytuacji, nieprzedstawienia kompletnych dokumentów lub wyników badań lub dostarczenia nierzetelnych informacji przez pacjenta.

 7. Usługi obejmujące indywidualnie przygotowany jadłospis, zalecenia dotyczące żywienia i plan suplementacji, stworzone przez Dietetyka, są przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

 8. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług, jeśli ich charakter przekracza zakres kompetencji lub budzi wątpliwości ze względu na stan zdrowia Użytkownika. W takich przypadkach, Dietetyk poinformuje o odmowie i zwróci wcześniej uiszczoną opłatę.

 9. Poradnia świadczy usługi zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem: Harmonic Basic, Harmonic Plus, Harmonic Premium.

 10. Czas realizacji materiałów z wybranego pakietu wynosi do 10 dni roboczych od daty zaksięgowania opłaty na koncie Poradni.

 11. Ceny podane w Serwisie Poradni dietetycznej lub przez Dietetyka wyrażone są w polskich złotych.

 12. Użytkownik zostanie poinformowany o całkowitej kwocie wybranego pakietu przed dokonaniem płatności.

 13. Płatności można dokonywać poprzez zwykły lub internetowy przelew na konto bankowe Poradni dietetycznej. Wykonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Użytkownika.

 14. Użytkownik, który uiścił opłatę za pakiet usług, ma prawo do otrzymania rachunku lub faktury. Na życzenie Użytkownika dowód zakupu może zostać przesłany na podany adres e-mail.

 15. Indywidualny jadłospis, zalecenia i plan suplementacji zostaną przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację Teams lub inną wskazaną przez Dietetyka.

 16. Opłaty za pierwszą konsultację należy dokonać maksymalnie 48 godzin przed planowanym terminem konsultacji. W przeciwnym wypadku konsultacja zostanie anulowana. 

 17. W czasie obowiązywania pakietu Usług, Użytkownik umawia się na konsultacje kontrolne wyłącznie bezpośrednio z Dietetykiem, z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Może tego dokonać mailowo bądź w trakcie konsultacji kontrolnej.

 18. W przypadku chęci zmiany terminu konsultacji kontrolnej, należy powiadomić Dietetyka minimum 24 godziny przed planowanym terminem wizyty. Odwołanie w dniu wizyty skutkuje tym, że konsultacja przepada.

 19. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi do czasu rozpoczęcia jej faktycznej realizacji przez Poradnię dietetyczną.

 

 

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 

 1. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. indywidualny jadłospis i zalecenia przygotowane według przesłanych przez Użytkownika informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.

 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi, o których mowa w §1 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany na stronie internetowej Serwisu.

 5. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną lub dokumentację innego rodzaju. 

 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie. 

 7. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni.

 8. W przypadku gdy reklamacja Użytkownika uznana zostanie za zasadną Poradnia dietetyczna może zaoferować Użytkownikowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Użytkownika usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić Użytkownikowi część lub całość wniesionej przez Użytkownika opłaty.

 

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Firma HarmonicDiet Eliza Gosławska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Potulickiej 21a/3, 70-234 reprezentowana przez Eliza Gosławska, jest administratorem w rozumieniu RODO.

 2. Użytkownik wyrażający wolę skorzystania z konsultacji lub usług oferowanych przez Poradnię dietetyczną zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. W przypadku wyrażenia przez pacjenta oraz osób konsultujących się z Poradnią dietetyczną zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym także w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: kontakt@harmonicdiet.pl.

 3. Dane osobowe pacjentów i osób konsultujących się z Poradnią nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, odpowiednim organom i instytucjom.

 4. Dane osobowe Użytkowników oraz osób konsultujących się z Poradnią dietetyczną, a także dokumentacja pacjentów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Poradni lub wykonania umów z pacjentami. Po tym okresie dane te oraz materiały zostaną z usunięte z Poradni. 

 5. Dane osobowe Użytkowników oraz osób konsultujących się z Poradnią mogą stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu Ustawy i jako taki zostać zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 6. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pracowników Poradni, a także dokumenty uzyskiwane podczas wykonywania działalności Poradni, w tym dokumenty, zdjęcia, zaświadczenia, oraz inne materiały pochodzące w szczególności od pacjentów są przechowywane i archiwizowane na potrzeby Poradni i pracy z pacjentami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby do tego niepowołane.

 7. Użytkownik ma prawo do wglądu we własną dokumentację medyczną zgromadzoną w Poradni. Na pisemny wniosek pacjenta zgromadzona dokumentacja podlega okazaniu pacjentowi lub upoważnionemu przez niego członkowi rodziny lub opiekunowi prawnemu.

 8.  Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej dla Użytkownika, Administrator może przetwarzać te spośród               danych osobowych, które są:

 

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług, za zgodą Użytkownika

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

 

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

a. Wszystkie prawa własności intelektualnej związane z treściami, grafikami, logotypami, materiałami multimedialnymi i innymi elementami zawartymi w Serwisie Poradni dietetycznej www.harmonicdiet.pl są własnością Elizy Gosławskiej lub są wykorzystywane na podstawie odpowiednich licencji od innych właścicieli praw.

b. Użytkownik nie ma prawa kopiować, reprodukować, publikować, dystrybuować, modyfikować ani wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób treści lub elementów Strony bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela.

c. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu www.harmonicdiet.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

d. Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik może przeglądać, czytać i korzystać z treści Strony w celach informacyjnych i edukacyjnych.

e. Użytkownik nie może używać Strony w sposób naruszający prawo lub szkodzący Właścicielowi lub innym użytkownikom Strony.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis www.harmonicdiet.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.harmonicdiet.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

 • Są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 • Mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 • Mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2023 roku.

bottom of page